REGULAMIN KONKURSU „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI”
07.06.2017.
 
REGULAMIN KONKURSU
„PRZYJAZNY KONSUMENTOWI”


I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu są: Zarząd Powiatu w Pułtusku, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pułtusku i „Pułtuska Gazeta Powiatowa”.

2. Celem konkursu jest nagrodzenie podmiotów prowadzących działalność na terenie powiatu pułtuskiego, cieszących się uznaniem konsumentów w następujących kategoriach:

-NAJLEPSZY PODMIOT DZIAŁAJĄCY W USŁUGACH na terenach wiejskich powiatu pułtuskiego,

-NAJLEPSZY PODMIOT DZIAŁAJĄCY W USŁUGACH na terenie miasta Pułtusk,

-NAJLEPSZY PODMIOT DZIAŁAJĄCY W HANDLU na terenach wiejskich powiatu pułtuskiego, 

-NAJLEPSZY PODMIOT DZIAŁAJĄCY W HANDLU na terenie miasta Pułtusk.

3. Dodatkowo zostanie przeprowadzona sonda internetowa na stronie www.pultusk24.pl, w której udział wezmą wszystkie podmioty zgłoszone przez konsumentów.

a. Internauci wybiorą najlepszy podmiot działający w usługach i najlepszy podmiot działający w handlu.

4. Zwycięzcy każdej z kategorii otrzymują statuetkę i dyplom, a także możliwość nieodpłatnego zamieszczenia oferty reklamowej swojej firmy na łamach dowolnego numeru Pułtuskiej Gazety Powiatowej.

5.Zwycięzcy sondy internetowej otrzymają statuetkę, dyplom oraz możliwość tygodniowego, nieodpłatnego zamieszczenia oferty reklamowej swojej firmy na www.pultusk24.pl w wybranym przez siebie terminie.

5. Zwycięzcą Konkursu w poszczególnych kategoriach zostaje podmiot, który uzyskał największą liczbę zgłoszeń.

6. W związku z zaangażowaniem w czynnościach związanych z przeprowadzeniem Konkursu spośród osób biorących udział w głosowaniu wylosowany zostanie jeden upominek.

7. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje i orzeka o wynikach Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu w Pułtusku.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pułtusku – www.starostwopultusk.org.pl oraz „Pułtuskiej Gazety Powiatowej” – www.pultusk24.pl. Wręczenie nagród nastąpi w terminie określonym przez Organizatorów, nie później niż w październiku 2017r., o czym pisemnie Organizatorzy poinformują Zwycięzców.

II. Uczestnictwo w Konkursie

1. Przez kategorię „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach” należy rozumieć przedsiębiorcę świadczącego usługi bądź pakiet usług na rzecz konsumentów. Przy ocenie należy wziąć pod uwagę wysoką kulturę obsługi i profesjonalne podejście do prowadzonej przez siebie działalności.

2. Przez kategorię „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu” należy rozumieć przedsiębiorcę sprzedającego towary konsumpcyjne, cechującego się wysoką kulturą obsługi i profesjonalnym podejściem do prowadzonej przez siebie działalności, udzielającego kupującym jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego.

3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

4. Uprawnieni zgłaszają kandydatury na ,,Wniosku zgłoszeniowym” drukowanym 
w „Pułtuskiej Gazecie Powiatowej”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

5. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

6.  Osoba uczestnicząca w Konkursie (głosująca) nie może oddawać głosu na siebie jako „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach” i „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu”.

7. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w siedzibach organizatorów w terminie od dnia 2 maja 2017r. do dnia 31 lipca 2017r.


Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej Curie 11
06-100 Pułtusk 

Redakcja „Pułtuskiej Gazety Powiatowej”
ul. Kotlarska 8
06-100 Pułtusk

8. O ważności zgłoszeń decyduje wypełnienie łącznie warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

III. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników

1. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych zawartych we „Wniosku zgłoszeniowym”. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Konkursie.

2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy 
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Starostwo Powiatowe w Pułtusku i Redakcja „Pułtuskiej Gazety Powiatowej”. Dane tych osób przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego Konkursu.

4. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

IV. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Konkursu 
w siedzibach Organizatorów.