Wtorek,   24 Października 2017
MIDAS
Co słychać w gminie Obryte Utwórz PDF Drukuj
19.04.2017.
 
 
Inwestycje drogowe, wdrażanie rozwiązań ekologicznych w budynkach użyteczności publicznej i u indywidualnych odbiorców, place zabaw dla dzieci, przeprawa promowa i wiele innych inwestycji wykonano w ubiegłym roku w praktycznie w każdej z miejscowości na terenie gminy. Rok 2017 nie będzie gorszy, o czym dowiedzieliśmy się od Wójta Gminy Obryte Jana Mroczkowskiego.

Jakie inwestycje zrealizowano w ubiegłym roku na terenie gminy Obryte i za jaką kwotę?

W 2016 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydaliśmy 1.142.272,34 zł, w tym na zadania własne gminy 762.496,74 zł oraz na dotacje dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie zadań na terenie gminy Obryte 379.775,60 zł.
 
Do najważniejszych inwestycji zaliczyłbym remonty dróg. W 2016 roku wykonaliśmy przebudowę drogi gminnej w Zambskach Koscielnych (158.661,51 zł), bieżące naprawy dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych, budowę chodnika w miejscowości Obryte (pierwszy etap o długości 1 km) oraz wspólne inwestycje drogowe wykonane z powiatem – droga w Bartodzieje, (84.023 zł- wkład gminy Obryte), droga relacji Gostkowo-Obryte-Gładczyn-Popowo Kościelne w miejscowości Obryte (151.000zł wkład gm. Obryte) oraz relacji Jagiel-Porządzie-Obryte_Pułtusk na odcinku Psary-Obryte (144.752,60 zł- wkład gm. Obryte).
Ważną inwestycją był zakup od Powiatu Pułtuskiego oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami, gruntem i drogą dojazdową w Obrytem (82.228 zł), znajdującej się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Obrytem). Udało nam się uruchomić przeprawę promową w Zambskach Kościelnych (49.962,70 zł) i zakupić mechaniczne urządzenie napędowe na prom (15.990 zł). Pozostałe inwestycje, które warto wymienić to: zakup i montaż przystanku w Kalinowie (4.360 zł); urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Psarach (43. 010,59 zł) i Ciółkowie Małym (8.000 zł); urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrytem (8.400 zł); wykonanie ogrodzenia działki przy ZPO w Obrytem oraz boiska (10.662,19 zł); wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej na modernizację budynków ZPO w Obrytem, PG w Obrytem oraz Urzędu Gminy (80.800 zł); wykonanie ogrodzenia wokół terenu świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Rządowym oraz elewacji zewnętrznej budynku garażu OSP (17. 142 zł); rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zambskach Kościelnych (12.999 zł), Psarach (2.999 z), Obrytem (7.380 zł) i Kalinowie (12.500 zł). Zakupiliśmy także sprzęt pożarniczy dla OSP w Obrytem (26.000 zł) oraz dofinansowaliśmy zakup samochodu dla pułtuskiej policji (22,500 zł). No i oczywiście należy wymienić bieżące naprawy dróg, gdzie w 2016 roku było przywiezione 4 tysiące ton żwiru. Wspólnie z powiatem, do maja 2017 roku, zrealizujemy projekt związany z systemem wczesnego ostrzegania, ale niezbędne inwestycje zostały poczynione w roku ubiegłym za kwotę 22 963, 88 zł. Poprawiliśmy warunki lokalowe o charakterze wizualnym wewnątrz budynku Urzędu Gminy.

Czy dobrze Pan ocenia obecnie współpracę z powiatem? Pytam, bo wiem, że kiedyś bywało różnie...

Pozytywnie. Generalnie w tej kadencji sytuacja się zmieniła i dzięki temu możemy wspólnie realizować zadania na terenie gminy Obryte.

Warto też wymienić wydarzenia kulturalne organizowane przez gminę.

Staramy się organizować imprezy o różnym charakterze – patriotyczne, kościelne, regionalne. Na stałe odbywają się na terenie gminy: uroczystość ku czci poległych powstańców styczniowych w Sokołowie Włościańskim, coroczna msza katyńska w kościele parafialnym w Obrytem, wianki w Zambskach, w 2016 połączone z oddaniem przeprawy promowej, uroczystości dożynkowe w Obrytem, uroczystości upamiętniające żołnierzy 1939 roku z 5 pp, którzy polegli w obronie linii Narwi – te odbywają się na cmentarzu w Zambskach, a 11 listopada mamy uroczystości z okazji odzyskania niepodległości. Natomiast takim wydarzeniem najbardziej podsumowującym 2016 rok był koncert Zespołu Artystycznego Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, który odbył się w tej naszej nowej sali gimnastycznej w Obrytem. Koncert miał bardzo dużą frekwencję, było ponad 500 osób. Na ten rok też mam podpisaną umowę. Występ odbędzie się w październiku. Do tego jeszcze mieliśmy w nowej sali gimnastycznej turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym na szczeblu powiatowym i regionalnym. Nasi uczniowie ze szkoły podstawowej zajęli szczeblu wojewódzkim I miejsce.

Z których inwestycji wykonanych w 2016 roku na terenie gminy Obryte jest Pan najbardziej zadowolony?

Z remontów dróg, wiadomo, że korzystają z nich wszyscy mieszkańcy. Ważnym zadaniem było uporządkowanie tematu z oczyszczalnią ścieków w Obrytem, uporządkowałem również ten temat z oczyszczalnią oraz inwestycji drogowych zrealizowanych z powiatem (3 km).
Piękne zadanie to połączenie dwóch gmin przeprawą promową Obryte - Szelków. Na terenie naszej gminy są dwie przeprawy - jedna w Zambskach, druga w Rowach. W 2012 r. uzyskaliśmy nieodpłatnie bloki pontonowe i je wykorzystaliśmy. To jest atrakcja turystyczna i wygoda dla mieszkańców na przykład sąsiedniego Przeradowa, którzy dzięki przeprawie mogą uczestniczyć w mszach w kościele w Zambskach. Ale trzeba się cieszyć z najmniejszych inwestycji, wiadomo, budżet gminy jest jaki jest, ale staramy się realizować wszystkie przedsięwzięcia, które są niezbędne dla mieszkańców gminy.

Czy mieszkańcy zgłaszają jakieś problemy?

Wiadomo, że zawsze są problemy. Teraz, w sezonie wczesnowiosennym, roztopowym, największym problemem jest przejezdność dróg, ale na bieżąco je rozwiązujemy.

A jak w gminie wygląda, głośny ostatnio, problem wycinki drzew - czy w gminie były jakieś masowe wycinki?

Nie było problemu, były wycinki, ale pojedyncze. Wydaje mi się, że jeśli ktoś rozsądnie korzystał z zapisów nowej ustawy, to dla osób indywidualnych było ulepszenie, ponieważ nie trzeba było starać się o dodatkowe uzgodnienia i decyzje.

Wracając do inwestycji, jakie są zaplanowane na 2017 rok?

Najkosztowniejszą i najbardziej spektakularną będzie głęboka termomodernizacja, uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w gminie Obryte ogólny koszt 2 mln 456 tys. 892 zł, i dofinansowania 1 mln 986 514. Jesteśmy na etapie uzgodnień, czekamy na podpisanie umowy i to zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2018. W praktyce oznacza to docieplenie budynków Zespołu Placówek Oświatowych i Urzędu Gminy, wymianę ogrzewania, wymianę okien, instalacja pompy ciepła i solarów.
Podejmiemy również temat z Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem. Złożyłem wniosek do Instytutu Książki na 1,5 miliona, jednak nie uzyskaliśmy dofinansowania. Dlatego złożyłem wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale nawet jeśli go nie uzyskamy to mam zaplanowane środki na wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni (na rok 2017 zaplanowano 120,000 zł). Obecnie budynek ogrzewany jest elektrycznie, czyli jest to kosztowne, więc ogrzewanych jest tylko cześć pomieszczeń. Po zakończeniu tych inwestycji chcemy przenieść tam bibliotekę, zależy nam, żeby było więcej życia w tym budynku.
Z Zielonych Mostów Narwi dostaliśmy 180.000 zł na remont świetlicy wiejskiej w Cyganach, a całość wyniesie 210.000 zł.
Jeśli chodzi o drogi – złożyliśmy wnioski o dofinansowanie remontu w Zambskach Starych, Rozdziałach i Sokołowie Włościańskim. W budżecie mamy także zaplanowane środki na modernizację drogi w Ulaskach oraz wykonanie chodnika w Obrytem drugi etap (1 km) na wykonanie chodnika w Obrytem. Planujemy także wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu wokół świetlicy w Gródku Rządowym, ogrodzenie boiska w Bartodziejach i urządzenie placu zabaw w Ciółkowie Małym. W tym roku rozbudujemy również oświetlenie uliczne w Zambskach Kościelnych i Zambskach Starych. Priorytetowe są natomiast bieżące naprawy dróg.
Ponadto złożyliśmy wniosek na ścieżki edukacyjne o tematyce przyrodniczej na 140 tys., z naszym dofinansowaniem 10%. Część tablic byłaby ustawiona na placu zabaw w Obrytem, część przy ZPO w Obrytem.
W 2016 roku z własnych środków wykonaliśmy dokumentację na budowę sieci wodociągowej o długości 2400 m w miejscowości Rowy (obecnie wniosek ten został złożony do WFOŚ)
Złożony jest również wniosek w partnerstwie z gminami Ojrzeń, Pokrzywnica i Starostwem Powiatowym w Pułtusku na solary i fotowoltaikę dla indywidualnych odbiorców. Z uwagi na partnerstwo szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku są większe. Zainteresowanie mieszkańców jest ogromne - 170 gospodarstw na solary, a na fotowoltaikę 80. Kolejny wniosek złożyliśmy na budowę 100 przydomowych oczyszczalni i na unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Obryte.

Czyli mieszkańcy są zainteresowani rozwiązaniami ekologicznymi?

Jeszcze w 2011 roku, kiedy się przymierzaliśmy do rozwiązań ekologicznych zainteresowanie przejawiało 30 osób. Natomiast teraz zainteresowanie mieszkańców solarami, fotowoltaiką i przydomowymi oczyszczalniami jest ogromne.

Co Pan myśli o reformie oświatowej, jak z punktu widzenia samorządu będzie wyglądało jej wdrożenie, jeśli chodzi o finanse i miejsca pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych?

Nie planujemy żadnych zwolnień, dużej reorganizacji nie będzie. To może spowodowane jest tym, że w 2012 roku podjąłem się - co prawda trudnego zadania - zreformowania oświaty w takim stopniu, że z kilku szkół zrobiliśmy filie – Sokołowo Włościańskie, Gródek i Zambski. Było to konieczne z uwagi na niewielką liczbę uczniów - na dzień dzisiejszy w Sokołowie uczęszcza 33 dzieci, w Zambskach 42, w Gródku 35. Po jakimś czasie od wdrożenia tej naszej reformy nawet radni się dziwili, że oszczędności było nawet w granicach 400 tys. zł. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, to siłą rzeczy musielibyśmy utrzymywać 4 szkoły podstawowe działające w systemie 1 – 8, a gminy na to nie stać. Więc teraz jest zespół szkół i jedno gimnazjum, które we wrześniu tego roku zostanie włączone do ZPO. Jest to optymalny wariant – nie niszczymy niczego, to co jest, zostaje, w szkołach podstawowych w systemie 6, a klasy 7-8 będą znajdowały się w budynku gimnazjum.
W każdym wariancie jest dowóz dzieci z każdej miejscowości.

Dziękuję za rozmowę

Z Wójtem Gminy Obryte Janem Mroczkowskim rozmawiała Anna Morawska
 
 
 
« poprzedni artykuł

Prefabruk
PSB Mrówka
 
jkwl
Gwarant
   

 

 

 

 

Sonda
Nasze filmy 
Nasza Jedynka
 
4x4