Czwartek,   21 Września 2017
MIDAS
„Leśne miejsca pamięci narodowej” - konkurs literacko – historyczny Utwórz PDF Drukuj
24.02.2017.
 
REGULAMIN: 
 
Regulamin konkursu literacko – historycznego 
pt. „Leśne miejsca pamięci narodowej”

§ 1 

Organizatorzy, partnerzy i patroni medialni

1. Organizatorami konkursu są: Nadleśnictwo Pułtusk, ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk oraz Pułtuska Gazeta Powiatowa, ul. Kotlarska 8, 06-100 Pułtusk.
2. Patronat honorowy nad konkursem objął Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, minister Henryk Kowalczyk.
3. Patronat medialny objęła Pułtuska Gazeta Powiatowa oraz portal www.pultusk24.pl

§ 2

Cel konkursu

1. Zachęcenie lokalnej młodzieży do odwiedzania i zgłębiania wiedzy na temat miejsc o znaczeniu historycznym, znajdujących się na terenie lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Pułtusk.
2. Wdrażanie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej do samodzielnego zdobywania wiedzy. 
3. Rozbudzenie zainteresowania historią naszej małej Ojczyzny oraz rozwijanie zdolności literackich uczestników.
4.  Pogłębianie świadomości lokalnego patriotyzmu.

§ 3

Czas trwania konkursu

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do 20 maja 2017 roku osobiście do siedziby Pułtuskiej Gazety Powiatowej, ul. Kotlarska 8, 06 – 100 Pułtusk lub za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego).
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2017 roku. O dokładnym terminie rozstrzygnięcia organizatorzy poinformują uczestników drogą mailowa lub telefoniczną. Termin ten zostanie także ogłoszony na stronach www.pultusk.lasy.gov.pl i www.pultusk24.pl.

§ 4

Temat konkursu. Uczestnicy.

1. Tematem konkursu są historie, rodzinne opowieści oraz informacje pozyskane z innych źródeł dotyczące miejsc pamięci narodowej znajdujących się w lasach Nadleśnictwa Pułtusk.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się w zasięgu działania Nadleśnictwa Pułtusk (powiat pułtuski, powiat makowski, powiat wyszkowski, powiat ostrołęcki).
3. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.

§ 5

Prace konkursowe

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie pracy literacko-historycznej prozą na temat wybranego przez niego miejsca pamięci narodowej znajdującego się na terenie lasów nadleśnictwa.
2. Praca powinna zawierać:
- opis miejsca – lokalizacja, wygląd, datę powstania (lub przypuszczalna datę, jeżeli nie możliwości ustalenia rzeczywistej);
- dokumentacje fotograficzną;
- historię związana z miejscem i jej bohaterem/bohaterami;
- informacje kto dba obecnie o wybrane miejsce.
3. Część pisemna pracy powinna zawierać od 2 do 5 stron formatu A4 tekstu o następujących parametrach:
- tekst zasadniczy – czcionka Times New Roman 12, odstęp 1;
- przypisy  - czcionka Times New Roman 10, odstęp 1.
Powyższe parametry nie dotyczą zdjęć i grafiki.
4. Praca nie może być nigdzie wcześniej publikowana.
5. Plagiaty tekstów oraz grafik bez podania źródła powodują dyskwalifikację pracy.
6. Do pracy należy załączyć Załącznik nr 1  -„ Karta zgłoszenia do konkursu” do niniejszego regulaminu.

§ 6

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
- gimnazja,
- szkoły ponadgimnazjalne.
2. W konkursie zostaną przyznane I, II i III miejsca każdej w każdej z kategorii.
3. Wyboru najlepszych prac dokona komisja konkursowa wskazana przez organizatorów.
4. Komisja konkursowa w trakcie oceny prac będzie brała pod uwagę:
- zgodność pracy z tematem i regulaminem konkursu,
- wiadomości merytoryczne na temat wybranego miejsca pamięci,
- zdolność treści z prawdą historyczną,
- autentyczność źródeł,
- poprawność językową, styl i estetykę pracy.

§ 7

Nagrody

1. Zgodnie z art. 21, ust.1 pkt.68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagród nie przekroczy kwoty 760,00 zł na osobę.
2. Nagrodami będą:
Kategoria gimnazja:
I miejsce – tablet, książka, dyplom
II miejsce – aparat fotograficzny, książka, dyplom
III miejsce – zestaw piśmienniczy, książka, dyplom.
Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – czytnik e –book, książka, dyplom.
II miejsce – aparat fotograficzny, książka, dyplom.
III miejsce – zestaw piśmienniczy, książka, dyplom.
3. Odbiór nagród odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem (Załącznik nr 2 „ Pokwitowanie odbioru nagrody”).
4. Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Nadleśnictwa Pułtusk, ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Interpretacja konkursu oraz jego regulamin należy wyłącznie do organizatorów konkursu.
2. Sytuacje sporne, wątpliwości i sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu , których decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji nagrodzonych prac. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.
4. Prace niekompletne formalnie i dostarczone lub nadesłane po terminie wyznaczonym w regulaminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Prefabruk
PSB Mrówka
 
jkwl
Gwarant
   

 

 

 

 

Sonda
Najlepszy podmiot działający w usługach 2017 cz. 1
 
Najlepszy podmiot działający w usługach 2017 cz. 2
 
Najlepszy podmiot działający w handlu 2017 cz. 1
 
Najlepszy podmiot działający w handlu 2017 cz. 2
 
Nasze filmy 
Nasza Jedynka